ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית – 5 שלבים

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

מה זה ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית הוא תהליך שמטרתו לזהות, להעריך, ולנהל את הסיכונים הכלכליים שעלולים להשפיע על אדם, חברה או מוסד. התהליך כולל מגוון פעולות וכלים שמטרתם להקטין את ההשפעה השלילית של הסיכונים ולמקסם את ההזדמנויות.

מרכיבי ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית:

 1. זיהוי סיכונים: השלב הראשון הוא לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים. זה כולל הבנה של סוגי הסיכונים השונים כגון סיכוני שוק, סיכוני אשראי, סיכונים רגולטוריים, סיכונים תפעוליים וסיכוני נזילות.

 2. הערכת סיכונים: לאחר זיהוי הסיכונים, יש להעריך את ההסתברות להתרחשותם ואת ההשפעה שלהם. ההערכה כוללת ניתוח כמותי ואיכותי של הסיכונים.

 3. ניהול הסיכונים: בשלב זה מפתחים אסטרטגיות לניהול והפחתת הסיכונים. זה יכול לכלול הפחתת החשיפה לסיכון, קניית ביטוח, גיוון השקעות, או שימוש בכלים פיננסיים כמו נגזרים.

 4. מעקב ודיווח: תהליך ניהול הסיכונים דורש מעקב שוטף ועדכונים. חשוב להמשיך ולהעריך את הסיכונים ולדווח עליהם באופן שוטף כדי לוודא שהאסטרטגיות שנבחרו יעילות.

 5. בקרה ושיפור מתמיד: חשוב ללמוד מהניסיון ולשפר את תהליכי ניהול הסיכונים באופן מתמיד. זה כולל ניתוח של אירועים שהתרחשו ולמידה מהם לשם שיפור העתיד.

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית חשוב במיוחד במצבים של אי-ודאות כלכלית, שווקים תנודתיים, ומצבים בהם יש סיכוי גבוה להפסדים. בעזרת ניהול נכון של הסיכונים ניתן לשפר את היציבות הפיננסית ולהבטיח את קיומה של התוכנית הכלכלית גם בתנאי חוסר ודאות.

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

זיהוי סיכונים בהקשר של ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

זיהוי סיכונים הוא השלב הראשון בתהליך ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית והוא קריטי להצלחת התהליך כולו. מדובר בתהליך שיטתי שמטרתו להבין ולהגדיר את הסיכונים הפוטנציאליים שעלולים להשפיע על המטרות הכלכליות של הארגון או הפרט. להלן פירוט שלבי הזיהוי:

שלבי זיהוי הסיכונים

 1. הבנת המטרה והקונטקסט:

  • מטרה: הגדרת המטרות הכלכליות והאסטרטגיות של הארגון או הפרט.
  • קונטקסט: הבנת הסביבה שבה פועל הארגון, כולל גורמים פנימיים (כגון מבנה ארגוני, תהליכים פנימיים) וחיצוניים (כגון שוק, רגולציה, מתחרים).
 2. מיפוי תהליכים עסקיים:

  • זיהוי כל התהליכים העסקיים והפעילויות הכלכליות של הארגון.
  • הבנת התלות בין התהליכים והפעילויות השונות.
 3. סוגי סיכונים:

  • סיכוני שוק: תנודות במחירי שוק כמו מניות, מטבעות, סחורות וכו'.
  • סיכוני אשראי: סיכון לאי-החזר הלוואות מצד לקוחות או שותפים עסקיים.
  • סיכונים תפעוליים: תקלות במערכות, טעויות אנוש, כשלי תקשורת וכו'.
  • סיכוני רגולציה: שינויים בחוקים ותקנות שעלולים להשפיע על הפעילות הכלכלית.
  • סיכוני נזילות: חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות פיננסיות במועד.
 4. כלי זיהוי סיכונים:

  • ניתוח SWOT: כלי לניתוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים.
  • תרשימי זרימה: כלי לזיהוי תהליכים ותלויות קריטיות.
  • רשימת תיוג: שימוש ברשימות מוכנות של סיכונים פוטנציאליים לפי סוגי תעשייה.
  • סקרים ושאלונים: קבלת מידע ישירות מהעובדים או בעלי העניין.
 5. הערכת ההסתברות וההשפעה:

  • הסתברות: קביעת הסבירות להתרחשות הסיכון.
  • השפעה: הערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכון אם יתממש.
  • כלי עזר: מטריצת סיכונים (Risk Matrix) המסייעת להמחיש את רמות הסיכון על בסיס הסתברות והשפעה.
 6. תיעוד ודיווח:

  • תיעוד כל הסיכונים שזוהו, כולל המאפיינים שלהם וההערכה הראשונית.
  • דיווח להנהלה או לגורמים הרלוונטיים בארגון כדי להתחיל בתכנון אסטרטגיות לניהול הסיכונים.

דוגמאות לזיהוי סיכונים בהתנהגות כלכלית

 • בארגון פיננסי:

  • ניתוח שוק לזיהוי תנודות פוטנציאליות בריבית.
  • סקירת תיק האשראי לזיהוי לקוחות בעלי סיכון גבוה לאי-החזר הלוואות.
 • בפרט:

  • בחינת השקעות קיימות לזיהוי מניות או נכסים אחרים בעלי סיכון גבוה.
  • הערכת מקורות ההכנסה והוצאות אישיות לזיהוי סיכונים לנזילות כלכלית.

זיהוי נכון של ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית הוא הבסיס לכל תהליך ניהול סיכונים מוצלח. הוא מאפשר לארגון או לפרט להיערך ולהתמודד עם הסיכונים בצורה מיטבית.

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

הערכת סיכונים בהקשר של ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

הערכת סיכונים היא השלב הבא לאחר זיהוי הסיכונים בתהליך ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית, ומטרתה להבין בצורה מעמיקה את הסבירות וההשפעה של כל סיכון שזוהה. תהליך זה מאפשר לקבוע את סדרי העדיפויות ואת הפעולות הנדרשות לניהול הסיכונים בצורה מיטבית.

שלבי הערכת סיכונים

 1. הערכת ההסתברות:

  • הערכת ההסתברות להתרחשות כל סיכון שזוהה.
  • שימוש בנתונים היסטוריים, מודלים סטטיסטיים, ומומחים להערכת ההסתברות.
  • חלוקת ההסתברות לקטגוריות (למשל, נמוך, בינוני, גבוה) או למספרים (אחוזים).
 2. הערכת ההשפעה:

  • הערכת ההשפעה הפוטנציאלית של כל סיכון אם יתממש.
  • בחינת ההשלכות הכלכליות, תפעוליות, חוקיות ותדמיתיות.
  • חלוקת ההשפעה לקטגוריות (למשל, קטנה, בינונית, גדולה) או למספרים (כספיים או אחרים).
 3. כלי הערכת סיכונים:

  • מטריצת סיכונים (Risk Matrix): כלי גרפי המשלב את ההסתברות וההשפעה כדי לקבוע את רמת הסיכון (למשל, סיכון נמוך, בינוני, גבוה).
  • ניתוח תרחישים: בחינת תרחישים אפשריים שונים והערכת הסיכונים בכל אחד מהם.
  • מודלים כמותיים: שימוש במודלים כלכליים וסטטיסטיים להערכת הסיכונים (למשל, Value at Risk, Monte Carlo Simulation).
 4. ניתוח רגישות:

  • הערכת רגישות הסיכונים לשינויים בתנאים שונים.
  • ניתוח כיצד שינויים בפרמטרים שונים משפיעים על ההסתברות וההשפעה של הסיכונים.
 5. הערכת סיכון משוקללת:

  • שילוב ההסתברות וההשפעה ליצירת הערכת סיכון משוקללת.
  • חישוב 'ערך צפוי' (Expected Value) של כל סיכון: הסתברות כפול השפעה.
 6. תיעוד ודיווח:

  • תיעוד תוצאות ההערכה בצורה מפורטת וברורה.
  • יצירת דוחות המציגים את הסיכונים לפי סדרי עדיפויות.

דוגמאות להערכת סיכונים בהתנהגות כלכלית

 • בארגון פיננסי:

  • הערכת סיכון לאובדן הכנסה בעקבות ירידה בשערי הריבית.
  • הערכת סיכון לאי-החזר הלוואות ע"י לקוחות בסיכון גבוה.
 • בפרט:

  • הערכת סיכון לאובדן הכנסה אישית במקרה של אובדן עבודה.
  • הערכת סיכון לירידה בערך תיק ההשקעות במקרה של משבר כלכלי.

טכניקות להערכת סיכונים

 • איכותי: הערכת סיכונים מבוססת על חוות דעת מומחים, סקרים וראיונות.
 • כמותי: הערכת סיכונים מבוססת על נתונים כמותיים וניתוחים סטטיסטיים.
ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

ניהול הסיכונים בהקשר של ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית הוא תהליך המיועד להתמודד עם הסיכונים שזוהו והוערכו, במטרה למזער את ההשפעה השלילית שלהם ולמקסם את ההזדמנויות. הניהול כולל מגוון פעולות וכלים שמטרתם להתמודד עם הסיכונים בצורה מושכלת ומקצועית.

שלבי ניהול הסיכונים

 1. פיתוח אסטרטגיות לניהול הסיכונים:

  • הימנעות מסיכון: שינוי תכניות או תהליכים כדי להימנע מהסיכון לחלוטין.
  • הפחתת סיכון: נקיטת פעולות להקטנת ההסתברות או ההשפעה של הסיכון (למשל, יישום בקרות פנימיות, שיפור תהליכים).
  • העברת סיכון: העברת הסיכון לגורם אחר באמצעות ביטוח, חוזים או הוצאה החוצה של פעילויות מסוימות.
  • קבלת סיכון: הכרה בסיכון והחלטה לקבל אותו במקרה שהעלות לניהולו עולה על התועלת.
 2. תכנון וביצוע הפעולות:

  • פיתוח תוכניות פעולה מפורטות לניהול כל סיכון שזוהה.
  • הקצאת משאבים לביצוע התוכניות.
  • מינוי צוותי ניהול סיכונים ואחראים לביצוע המעקב והיישום.
 3. בקרה ומעקב:

  • מעקב שוטף אחרי הסיכונים ואחרי האפקטיביות של האסטרטגיות שנבחרו.
  • שימוש בכלי מדידה ובקרה כמו דוחות שוטפים, דוחות חריגות ודוחות ביצועים.
 4. תקשורת ודיווח:

  • דיווח שוטף להנהלה ולגורמים הרלוונטיים על מצב הסיכונים והפעולות שננקטו.
  • שיתוף מידע עם כל בעלי העניין כדי להבטיח הבנה ותיאום.
 5. ביקורת ושיפור מתמיד:

  • ביצוע ביקורות פנימיות ובחינת האסטרטגיות לניהול סיכונים.
  • למידה מהניסיון ושיפור מתמיד של תהליכי ניהול הסיכונים.

דוגמאות לניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

 • בארגון פיננסי:

  • יישום כלים פיננסיים לניהול סיכוני מטבע (כמו הגנות על שערי חליפין).
  • יישום מערכות בקרת אשראי לניהול סיכוני אשראי ולמזער הפסדים מלקוחות לא משלמים.
  • קביעת מדיניות השקעות מגוונת להפחתת סיכוני שוק.
 • בפרט:

  • רכישת ביטוחי חיים, בריאות ורכוש להעברת הסיכון לחברות ביטוח.
  • בניית קרן חירום אישית למקרי חירום כלכליים.
  • גיוון תיק ההשקעות להפחתת סיכון ההפסד בשוק ההון.

כלים וטכניקות לניהול סיכונים

 1. ביטוח: העברת סיכונים לחברת ביטוח תמורת פרמיה.
 2. הנגזרות פיננסיות: שימוש בנגזרות כמו אופציות וחוזים עתידיים להגנה על נכסים פיננסיים.
 3. מערכות בקרת סיכונים: יישום מערכות טכנולוגיות למעקב ובקרה אחר הסיכונים.
 4. הדרכות והכשרות: הכשרת עובדים ותודעת סיכונים כדי להגביר את המודעות והיכולת לניהול סיכונים.

דוגמאות לאסטרטגיות לניהול סיכונים

 • הימנעות מסיכון:

  • ארגון שמזהה שהשקעה מסוימת מסוכנת מדי מחליט לא להשקיע בה.
 • הפחתת סיכון:

  • חברה מתקינה מערכות אבטחת מידע מתקדמות כדי להגן על המידע שלה מפני מתקפות סייבר.
  • פרט שמבצע בדיקות רפואיות שגרתיות כדי לזהות בעיות בריאות מוקדם.
 • העברת סיכון:

  • חברה חותמת על חוזה ביטוח לעובדיה כדי להעביר את הסיכון לפציעות עבודה לחברת הביטוח.
  • פרט שרוכש ביטוח דירה כדי להעביר את הסיכון לנזקי רכוש לחברת הביטוח.
 • קבלת סיכון:

  • חברה מחליטה לקחת סיכון מחושב על ידי פתיחת סניף חדש באזור חדש, לאחר ניתוח סיכונים מעמיק.
  • פרט שמחליט להשקיע במניות עם סיכון גבוה לאחר הערכת הפוטנציאל הרווחי שלהם.

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית אפקטיבי מחייב ראייה רחבה ותכנון מקיף, תוך שימוש בכלים ובטכניקות המתאימים לסוגי הסיכונים ולמטרות הארגון או הפרט. בכך ניתן להקטין את הסיכונים ולמקסם את ההזדמנויות הכלכליות.

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

מעקב ודיווח בהקשר של ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

מעקב ודיווח הם שלבים חיוניים בתהליך ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית, שמטרתם להבטיח שהאסטרטגיות והפעולות שננקטו לניהול הסיכונים אכן מיושמות בצורה אפקטיבית ושישנה הבנה ושקיפות בנוגע למצב הסיכונים בארגון או אצל הפרט.

שלבי מעקב ודיווח

 1. מעקב שוטף:

  • ניטור התקדמות: מעקב שוטף אחר ביצוע הפעולות שנקבעו לניהול הסיכונים. זה כולל מעקב אחרי עמידה בלוחות הזמנים והיעדים שהוגדרו.
  • בדיקות תקופתיות: ביצוע בדיקות תקופתיות כדי לוודא שהסיכונים עדיין מנוהלים בצורה נכונה ושלא התעוררו סיכונים חדשים או שינוי בתנאים של סיכונים קיימים.
  • מערכות מידע: שימוש במערכות מידע וכלים טכנולוגיים לניטור הסיכונים, כגון מערכות לניהול סיכונים (ERM), מערכות בקרה פנימיות, ומערכות דיווח אוטומטיות.
 2. הערכת האפקטיביות:

  • מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs): שימוש במדדי ביצוע מרכזיים להערכת האפקטיביות של אסטרטגיות ניהול הסיכונים. המדדים יכולים לכלול למשל שיעורי הפסדים, תדירות תקלות, ועמידה ביעדים פיננסיים.
  • ניתוח חריגות: זיהוי וניתוח חריגות ואירועים חריגים כדי להבין את הסיבות להם וליישם לקחים לשיפור עתידי.
 3. דיווח שוטף:

  • דוחות סיכונים: הכנת דוחות סיכונים מפורטים והפצתם להנהלה ולבעלי העניין. הדוחות כוללים עדכונים על מצב הסיכונים, התקדמות בניהול הסיכונים, וניתוחי סיכונים עדכניים.
  • ישיבות תקופתיות: קיום ישיבות תקופתיות עם הנהלה ובעלי עניין מרכזיים כדי לסקור את מצב הסיכונים ולדון בפעולות נדרשות.
 4. תקשורת אפקטיבית:

  • שקיפות: הבטחת שקיפות בתקשורת לגבי מצב הסיכונים והפעולות שננקטות. זה כולל שיתוף מידע רלוונטי ומפורט עם כל בעלי העניין.
  • הגדרת אחריות: הגדרת תחומי אחריות ברורים לכל בעלי העניין המעורבים בתהליך ניהול הסיכונים, כולל תפקידים ואחריות למעקב ודיווח.
 5. שיפור מתמיד:

  • למידה מתמדת: שימוש במידע שנאסף במהלך תהליך המעקב והדיווח לשיפור מתמיד של תהליכי ניהול הסיכונים. זה כולל ניתוח מקרים, למידה מאירועים, ועדכון אסטרטגיות ניהול הסיכונים בהתאם.
  • ביקורת פנימית וחיצונית: ביצוע ביקורות פנימיות וחיצוניות על תהליכי ניהול הסיכונים כדי לוודא עמידה בסטנדרטים ובנהלים ולהציע שיפורים.

דוגמאות למעקב ודיווח בהתנהגות כלכלית

 • בארגון פיננסי:

  • מערכות ניטור: התקנת מערכות לניטור עסקאות בזמן אמת לזיהוי פעולות חשודות או לא תקינות.
  • דוחות חודשיים: הכנת דוחות חודשיים על מצב הסיכונים הפיננסיים והעברתם להנהלה ולמועצת המנהלים.
  • בדיקות סדירות: ביצוע בדיקות סדירות על עמידה בתקנות רגולטוריות ודיווח על חריגות.
 • בפרט:

  • מעקב אחר תקציב אישי: שימוש באפליקציות לניהול תקציב ומעקב אחר הכנסות והוצאות.
  • בדיקת תיק השקעות: סקירה תקופתית של תיק ההשקעות והערכת ביצועי ההשקעות לעומת הסיכונים.
  • דיווח משפחתי: קיום ישיבות משפחתיות לדון במצב הכלכלי המשפחתי, סיכונים כלכליים, ותוכניות לניהול הסיכונים.

כלים וטכניקות למעקב ודיווח

 1. מערכות לניהול סיכונים (ERM): מערכות טכנולוגיות לניהול ומעקב אחר סיכונים בכל רמות הארגון.
 2. דוחות בקרה: דוחות המאפשרים להנהלה לעקוב אחרי ביצועי הארגון ביחס לסיכונים ולבצע ניתוחים שוטפים.
 3. לוחות מחוונים (Dashboards): כלי ויזואלי המציג נתונים עדכניים על מצב הסיכונים והפעולות שננקטו.
 4. אפליקציות לניהול תקציב: אפליקציות המאפשרות לפרט לעקוב אחר ההכנסות וההוצאות ולנהל תקציב אישי.

המעקב והדיווח הם חיוניים להבטחת אפקטיביות ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית. בעזרת מערכות וכלים מתאימים, ניתן לוודא שהסיכונים מנוהלים בצורה מיטבית ולשמור על שקיפות ומודעות בקרב כל בעלי העניין.

ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

בקרה ושיפור מתמיד בהקשר של ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית

בקרה ושיפור מתמיד הם שלבים קריטיים בתהליך ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית, שמטרתם להבטיח שהאסטרטגיות והפעולות שננקטו לניהול הסיכונים הן יעילות ומתאימות לאורך זמן, תוך התאמה לשינויים בסביבה הפנימית והחיצונית. תהליך זה כולל ניתוח מתמיד של ביצועים, זיהוי אזורים לשיפור, ויישום שינויים שיבטיחו ניהול סיכונים מיטבי.

שלבי הבקרה והשיפור המתמיד

 1. בקרה שוטפת:

  • מדידה והערכה: מדידה שוטפת של ביצועי ניהול הסיכונים באמצעות מדדים כמותיים ואיכותיים (KPIs).
  • בדיקות וביקורות תקופתיות: ביצוע בדיקות וביקורות פנימיות וחיצוניות על תהליכי ניהול הסיכונים.
  • מעקב אחרי ביצועים: שימוש במערכות וכלים לניטור ביצועים והפקת דוחות שוטפים.
 2. זיהוי חריגות:

  • זיהוי אירועים חריגים: זיהוי אירועים חריגים וניתוחם כדי להבין את הסיבות להתרחשותם.
  • מעקב אחרי חריגות: יצירת מערכת לניטור ומעקב אחר חריגות בתהליכי ניהול הסיכונים.
 3. ניתוח ולמידה מאירועים:

  • תחקיר אירועים: ביצוע תחקירים לאירועים כדי לזהות כשלים וללמוד מהם.
  • שיתוף לקחים: שיתוף לקחים מהתחקירים עם כל בעלי העניין כדי לשפר את המודעות וההבנה.
 4. שיפור תהליכים:

  • עדכון אסטרטגיות: עדכון אסטרטגיות ניהול הסיכונים בהתאם ללקחים שנלמדו ולשינויים בסביבה.
  • הטמעת שיפורים: יישום שיפורים בתהליכים, בטכנולוגיות, ובמערכות לניהול סיכונים.
 5. הכשרה ותודעה:

  • הדרכת עובדים: ביצוע הדרכות לעובדים על תהליכי ניהול הסיכונים והחשיבות שלהם.
  • הגברת מודעות: הפצת מידע ועדכונים שוטפים להעלאת המודעות לניהול סיכונים בקרב כל העובדים.
 6. מערכת משוב מתמדת:

  • קבלת משוב: קבלת משוב מהעובדים ומהמנהלים על תהליכי ניהול הסיכונים.
  • שיפור בהתאם למשוב: יישום שיפורים בתהליכים בהתאם למשוב שנאסף.

דוגמאות לבקרה ושיפור מתמיד בהתנהגות כלכלית

 • בארגון פיננסי:

 • בפרט:

  • מעקב תקציבי: מעקב שוטף אחרי התקציב האישי והכנסות/הוצאות, וזיהוי תחומים לשיפור.
  • הערכות שנתיות: ביצוע הערכות שנתיות לתיק ההשקעות והחלטות פיננסיות אחרות.
  • לימוד והכשרה: השתתפות בקורסים וסמינרים על ניהול סיכונים בהתנהגות כלכלית והשקעות כדי לשפר את הידע והכישורים.

כלים וטכניקות לבקרה ושיפור מתמיד

 1. מערכות לניהול ביצועים: מערכות תוכנה לניהול ומעקב אחרי ביצועי הארגון והתהליכים.
 2. לוחות מחוונים (Dashboards): כלים ויזואליים המציגים נתונים בזמן אמת על מצב הסיכונים והביצועים.
 3. ביקורות פנימיות וחיצוניות: תהליכים מסודרים לביצוע ביקורות תקופתיות על מערכות ותהליכי ניהול הסיכונים.
 4. סקרים ושאלונים: כלים לאיסוף משוב מהעובדים ומהמנהלים על תהליכי ניהול הסיכונים.
 5. קורסים והדרכות: קורסים והדרכות לשיפור הידע והמיומנויות של העובדים והמנהלים בתחום ניהול הסיכונים.

תהליך הבקרה והשיפור המתמיד מבטיח ניהול סיכונים בהתנהגות כלכליתיתבצע בצורה אפקטיבית ומתואמת לשינויים ולמצבים חדשים, ומאפשר לארגון או לפרט להתאים את עצמו בצורה דינאמית לשינויים ולמצבים חדשים בסביבה הפנימית והחיצונית.

 

שתפו אותנו

אולי יעניין אותך לקרוא גם על הנושאים הבאים